Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is de belasting die een onderneming met rechtspersoonlijkheid per boekjaar moet aangeven bij de belastingdienst over het belastbare bedrag van de winst van de onderneming.
Vennootschapsbelasting wordt afgekort als VPB. Onder een onderneming met rechtspersoonlijkheid verstaan we een Besloten Vennootschap(BV), een Naamloze Vennootschap(NV), een vereniging en een stichting. Een Besloten Vennootschap en een Naamloze Vennootschap zijn altijd verplicht om aangifte te doen. Een vereniging en een stichting hoeven enkel aangifte te doen als ze een winstoogmerk nastreven en/of concurreren met ondernemers. Ze worden dan door de belastingdienst als ondernemer beschouwd.

Boekjaar

Onder een boekjaar verstaan we meestal een kalenderjaar, maar mag ook bijvoorbeeld van april tot maart zijn. Het boekjaar voor de aangifte vennootschapsbelasting moet wel gelijk zijn aan het boekjaar in de statuten van de vennootschap. En kan daarom bij de opstart of bij de opheffing van een onderneming korter of langer duren dan een kalenderjaar van twaalf maanden.
Het belastbaar bedrag van de winst van de onderneming is de winst min de verrekenbare verliezen. Een verlies wordt eerst verrekend met de winst van het voorgaande jaar. Pas daarna kan het verlies met de winsten van de toekomstige jaren verrekend worden. Dit noemt men Verrekening door Carry Back. Kan een verlies niet worden verrekend met winst uit het voorgaande jaar? Dan is er sprake van een voorwaartse verrekening van het verlies. Deze voorwaartse verliesverrekening is beperkt tot negen jaar en wordt de Carry Forward genoemd. De Belastingdienst stelt de verliezen vast door middel van een beschikking. Tegen deze beschikking kan bezwaar gemaakt worden.

Verliezen

Er gelden speciale voorwaarden in drie situaties voor het verrekenen van deze verliezen. Deze drie situaties zijn belangenwijziging (er vindt een wijziging plaats in de aandeelhouders), houdsterverliezen ( financieringsmaatschappij) en een fiscale beleggingsinstelling die in het verleden niet als dusdanig werd aangemerkt.
Ook zijn er diverse regelingen van toepassing bij het vaststellen van de winst en het belastbare bedrag.

Aangifte Vennootschapsbelasting

De aangifte Vennootschapsbelasting kan alleen digitaal ingediend worden en dient voor één juni binnen te zijn bij de belastingdienst. Dit indienen kan via de website van de belastingdienst, via een intermediair of met aangifte- of administratiesoftware. De meeste ondernemers maken voor de aangifte van de Vennootschapsbelasting gebruik van een boekhouder. Dit omdat het gehele belastingplaatje meestal niet voor iedere ondernemer even makkelijk te behappen is en een boekhouder de ondernemer hierin zeer goed kan ondersteunen en vooruithelpen. Ook de diverse regelingen en uitzonderingen maken het ingewikkeld voor een ondernemer om dit gehele stuk van de financiële administratie zelf uit te voeren. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de taakverdeling en de diverse functies die zijn toebedeeld in een onderneming. Een grotere onderneming heeft mogelijk een eigen boekhouder in dienst, terwijl een kleinere onderneming hiervoor de financiële ruimte niet heeft of daar niet de prioriteit heeft neergelegd in zijn onderneming.

De jaarbalans die op wordt gemaakt om de aangifte Vennootschapsbelasting correct aan te kunnen geven, kan ook direct dienen voor de nodige financiële jaarstukken die een onderneming dient op te stellen. Het maakt deel uit van de gehele financiële administratie van een onderneming.