Inkomstenbelasting

Net als een particulier moet ook een ondernemer zijn inkomsten aan de belasting opgeven en daar natuurlijk ook belasting over betalen. Voor een ondernemer is het aangeven van die inkomsten op de aangifte voor de inkomstenbelasting wel wat complexer dan bij een particulier. Als werknemer of uitkeringsgerechtigde ontvang je immers een inkomen waarin de voornaamste belastingen meestal al zijn verrekend.

Aangifte inkomstenbelasting

Bij de aangifte inkomstenbelasting behoort een ondernemer in ieder geval het volgende te overleggen:

  • Balans
  • Winst- en verliesrekening
  • Fiscale winstberekening

De Balans

De balans van iedere onderneming bestaat in feite uit drie zaken, namelijk de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen. Daarmee laat de balans zien hoe de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van het bedrijf zich tot elkaar verhouden en of er een positief of juist negatief eigen vermogen is. Het eigen vermogen laat het verschil tussen bezittingen en schulden zien.

De bezittingen van het bedrijf oftewel de activa staan aan de linkerkant van de balans, aan de rechterkant staan de passiva waaraan men kan zien hoe de activa zijn gefinancierd. Daar staan dus het eigen vermogen en de schulden van de onderneming.

Winst-en verliesrekening

De winst- en verliesrekening noemen we ook wel de resultatenrekening of exploitatierekening. De rekening geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van het bedrijf over een bepaalde periode en eindigt uiteraard met de over die periode behaalde winst of verlies.


Het lijkt vrij eenvoudig, in de praktijk is het opstellen van een goede winst- en verliesrekening en vooral het vaststellen van het bedrijfsresultaat niet zo heel eenvoudig. Dat heeft vooral te maken met de kosten. Als men kosten aan meerdere boekjaren toe moet delen, het zogenaamde afschrijven, wordt het opeens ingewikkeld. Winst bepalen Allereerst bepaalt men de winst. Voor de vennootschapsbelasting is dit alles wat de BV of NV in een jaar heeft verdiend, ongeacht waarmee. Voor de inkomstenbelasting moet alle winst die er met de onderneming is gemaakt worden gehanteerd.

Aftrekbare kosten en afschrijving

Zoals gezegd is het goed verwerken van de afschrijving niet altijd even eenvoudig. Als een ondernemer een laptop heeft gekocht die bijvoorbeeld € 600,= heeft gekost en 3 jaar mee gaat, zijn de kosten voor de winst- en verliesrekening over het jaar van aankoop jaar dus € 200,=. De overige € 400,= moet als afschrijving over de 2 opvolgende boekjaren worden verdeeld. Het is dus zaak om die kosten de twee daaropvolgende jaren niet te vergeten en die direct goed in de boekhouding te verwerken.

Uiteraard zijn zo bijna alle voor het bedrijf gemaakte kosten af te trekken. Bijna, want kosten zoals boetes, zakenlunches, onzakelijke en privé kosten zijn niet of slechts gedeeltelijk aftrekbaar. Omdat de aftrekbaarheid van dergelijke onkosten per belastingjaar kan verschillen is het raadzaam om vóór het invullen de aangifte, of liever nog tijdens het bijhouden van de administratie, dat tot in detail uit te zoeken. Doe zo nodig ook navraag bij de Belastingdienst.

Fiscale aftrekposten en subsidies
Nadat de winst en de eigen kosten zijn berekend wordt er gekeken naar de speciale aftrekposten en subsidies voor ondernemers.

Fiscale winst
Als de winst, kosten, aftrekposten en subsidies bekend zijn kunnen deze worden gebruikt om de fiscale winst (of het verlies) te berekenen en in de belastingaangifte op te nemen.