Aftrekposten

In Nederland is er een legio aanbod van aftrekposten voor ondernemers. Houd er rekening mee dat dit een momentopname is, de overheid kan besluiten om ze te wijzigen of op te heffen. Raadpleeg daarom ook altijd de websites van de overheid en Belastingdienst voor de meest actuele informatie.

Aftrekposten voor Ondernemers

 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • Meewerkaftrek

Bovenstaand zijn de aftrekposten waar iedere ondernemer het meeste mee te maken heeft. Er zijn nog meer aftrekposten maar die worden iets minder vaak toegepast:

 • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
 • Aanvullende S&O-aftrek voor starters
 • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 • Stakingsaftrek

Na eventuele toepassing van deze aftrekposten kan de ondernemer ook nog gebruik maken van:

 • MKB-winstvrijstelling

Gebruik maken van de MIA, VAMIL of EIA
Wie van de MIA, VAMIL of EIA gebruik wil maken dient dat binnen 3 maanden na investering deze investering te melden bij AgenschapNL. Daarvan krijgt men een ontvangstbevestiging welke men bij de boekhouding dient te bewaren. Daarna kan men de MIA, VAMIL of EIA in de belastingaangifte opnemen. De Belastingdienst beslist daarna, mogelijk ondersteund door AgenschapNL, of de investeringsaftrek wordt toegekend.


Desinvesteringsbijtelling
Wie bedrijfsmiddelen heeft vervreemd (onder andere verkocht, of geschonken) waarvoor in het verleden van investeringsaftrek gebruik is gemaakt moet via de desinvesteringsbijtelling mogelijk weer een deel van die aftrek terugbetalen.

Kleine ondernemers genieten BTW-voordeel

Voor kleine ondernemers, die vaak maar een beperkt bedrag aan BTW hoeven te betalen, kunnen het nodige belastingvoordeel behalen via de kleineondernemersregeling. Als een ondernemer in een jaar namelijk minder dan € 1.883,= aan BTW hoeft te betalen kan die in aanmerking komen voor belastingvermindering of hoeft mogelijk zelfs helemaal geen BTW te betalen. Er wordt dan gebruik gemaakt van de kleineondernemersregeling. Om voor deze regeling in aanmerking te komen en zo belastingvermindering krijgen op het te betalen BTW-bedrag moet men wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor meer informatie over de kleineondernemersregeling zie ook de pagina Belastingaangifte.

Belastingvoordeel ondernemers

Als (startende)ondernemer kan men bij de belastingaangifte gebruik maken van een aantal aftrekposten, die we gezamenlijk ook wel de ondernemersaftrek noemen. Om van dit belastingvoordeel te kunnen profiteren is het van belang dat men zich goed aan de regels houdt.

Administratie
Als de ondernemer zijn boekhouding, overige administratie en zijn uren correct en nauwgezet bijhoudt kan hij na het afsluiting van het boekjaar, eventueel samen met de eventuele boekhouder, belastingconsulent of het administratiekantoor kijken van welke aftrekposten bij de belastingopgave gebruik kan worden gemaakt.

Bovendien is het raadzaam om vooraf in te schatten in hoeverre men voor enkele aftrekposten in aanmerking kan komen zodat zo nodig de hoeveelheid uren die men aan de onderneming besteed, bijtijds kan aanpassen.

Aparte urenadministratie of procedure

Naast de correcte administratie die bijna alle ondernemers netjes (en ook wettelijk verplicht) bijhouden is het voor een aantal aftrekposten ook noodzakelijk om een goede urenadministratie bij te houden. Dat betreft dan niet alleen de uren die de ondernemer zelf in het bedrijf steekt maar ook de uren van de eventuele partner als die zonder vergoeding of salaris in het bedrijf werkzaam is. Zo niet, dan kan de ondernemer mogelijk niet in aanmerking komen voor één van de vele best wel aantrekkelijke aftrekposten.
Ook voor een aantal investeringsregelingen gelden aparte regels, als men van deze regelingen gebruik wil maken dient men deze soms binnen een bepaalde periode na de investering te melden bij AgenschapNL.

Ondernemer voor de belastingdienst
Om voor aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek en startersaftrek in aanmerking te komen dient men door de Belastingdienst te worden erkend als ondernemer. De Belastingdienst hanteert daar meerdere criteria voor:

 • Urencriterium

De Belastingdienst stelt dat men aantoonbaar minimaal 1225 uur per jaar aan de onderneming moet besteden. Onder die uren vallen niet alleen de uren voor het runnen van de onderneming zelf, ook de tijd die men steekt in marketing, acquisitie, onderhoud aan de website, scholing etc. tellen mee als gewerkte uren voor het zogenaamde urencriterium.

 • Klanten, winst en risico

Heeft men in het eerste jaar al meerdere klanten of opdrachtgevers, wordt er winst gemaakt, geïnvesteerd en is er ook sprake van een ondernemersrisico? Dan zal het over het algemeen geen probleem zijn om door de fiscus als ondernemer te worden onderkend. Ook als men (als deeltijdondernemer) niet aan het urencriterium kan voldoen.